Skip Navigation Links    Skip Navigation Links
 
 

การสมัครใช้บริการ

 
 
ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
 
1.ผู้ใช้บริการต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีของบลจ.พรินซิเพิลอยู่แล้ว
2.ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่โดย Click "สมัครใช้บริการ"
3.การขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร Direct Debit เพื่อตัดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ "หนังสือขอให้หักบัญชี"
4.กรณีประสงค์เพิ่มบัญชีสำหรับให้หักบัญชีเงินฝาก (Direct Debit) เพื่อตัดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ได้ที่ "แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล"
5.ลงนามชื่อในเอกสารทุกฉบับ ส่งมาที่
 
ฝ่ายทะเบียนกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16
ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
6.เมื่อ บลจ.พรินซิเพิลได้รับเอกสารและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการสมัครใช้บริการให้ท่านตามที่ Email address ที่ระบุซึ่งผู้ใช้บริการแจ้งไว้เมื่อขอสมัครใช้บริการ