Skip Navigation Links    Skip Navigation Links
 
 

เวลาการทำรายการ

 
 

ซื้อหน่วยลงทุน
โดยตัดเงินค่าซื้อจากบัญชีภายในเวลา
1. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์15.30 น.
2. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา15.30 น.
3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ15.30 น.
4. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย15.30 น.
5. บมจ. ธนาคารธนชาต15.30 น.
6. บมจ. ธนาคารทหารไทย15.30 น.
7. บมจ. ธนาคารทิสโก้15.30 น.
8. บมจ. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์15.30 น.
9. บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย15.30 น.

ขายหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทำรายการภายในเวลา
1. ขายหน่วยลงทุน15.30 น.
2. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน15.30 น.