Skip Navigation Links    Skip Navigation Links
 
 

แนะนำการใช้บริการ

 
 
Principal Easy Invest เป็นบริการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบลจ.พรินซิเพิล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยซึ่งท่านสามารถทำรายการได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและสามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนได้ที่เมนู หนังสือชี้ชวน  หรือในเว็ปไซต์ www.principal.th
2.เวลาของการทำรายการผ่าน Principal Easy Invest บนอินเตอร์เน็ตนี้ บริษัทจะยึดเวลาของระบบที่ใช้ในบริษัท
3.รายการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านจะต้องดำเนินการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ท่านต้องการทำรายการ
4.รายการที่ทำหลัง 15.30 น. หรือตรงกับวันหยุดทำการหรือวันหยุดทำการซื้อขาย จะถูกเก็บไว้เพื่อดำเนินการในวันทำการถัดไปหรือวันทำการซื้อขายถัดไป แล้วแต่กรณี ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
5.รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะถูกดำเนินการในวันที่ท่านสั่งซื้อหรือวันทำการถัดไปหรือวันทำการซื้อขายถัดไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกองทุนและเวลาที่กำหนดตามกับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร  ท่านสามารถดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารได้จาก เวลาการทำรายการ ก่อนเข้าเมนูการซื้อหน่วยลงทุน
6.หากบริษัทฯไม่สามารถหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากหรือบัตรเครดิตตามที่ท่านระบุไว้ได้บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิก รายการซื้อหน่วยลงทุนสำหรับการทำรายการนั้นๆ
7.ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนรับทราบว่าการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ อื่นๆ ของทางการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต