บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ") ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อสร้างประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยการใช้บริการออนไลน์ โดยระบบการให้บริการ Principal E@sy Invest เพิ่มเติมการกำหนดการยืนยันตัวตน โดยการใช้ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งกำหนด 1 E-mail ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการยืนยันบุคคลการเข้าใช้บริการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของท่านพร้อมการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้บริการ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด


บริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Plan Wise Retire Wellบริการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินหลังเกษียณอายุ

สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. พรินซิเพิล


บริการด้านกองทุนรวม